Privacy statement

Door het bezoeken of gebruiken van onze website en/of onze producten en diensten stemt u in met deze Privacyverklaring en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en te publiceren, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Indien u deze privacyverklaring niet aanvaardt en/of er niet mee instemt, bevelen wij u aan het bezoek aan en/of het gebruik van onze website en onze producten en diensten te staken.

Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring met redelijke tussenpozen aan te passen. Gelieve hem daarom regelmatig opnieuw te lezen. Als u onze website en/of onze producten en diensten blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u de veranderingen in deze Privacyverklaring hebt aanvaard. Alle gedefinieerde termen in de Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als volgens de definitie in de Voorwaarden.

Verzamelen van gegevens

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij vanaf allerlei bronnen gegevens die verband houden met u en met uw gebruik van onze Diensten.

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

 • Gegevens die u bewust met ons deelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als u deze bij ons indient door een formulier in te vullen op onze website en Gebruikerscontent in ongeacht welke vorm aan ons door te sturen.

Gegevens die wij indirect of passief van u verzamelen via het gebruik van onze website en/of onze producten en diensten

 • Loggegevens. We verzamelen automatisch gegevens en slaan deze automatisch op in technische (log-)bestanden, die kunnen bestaan uit het volgende:
  – IP-adressen
  – Domeinnamen
  – Types browser of telefoon
  – Crashmeldingen / gebruikersstatistieken
  – Cookies
 • Apparaatgegevens. Wij kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen zoals uw hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaatidentificatiecodes en mobiele netwerkinformatie waaronder het telefoonnummer.
 • Doorverwijzingsgegevens. Als u onze website vanaf een externe bron (zoals een link op een andere website of in een e-mail) bezoekt, slaan wij informatie op over de bron van waaruit u naar ons bent doorverwezen.
 • Locatiegegevens. Als u onze producten en diensten en/of onze website gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw feitelijke locatie, zoals door een mobiel apparaat verzonden GPS-signalen. Wij kunnen gebruikmaken van verschillende technologieën om een locatie te bepalen, zoals sensorgegevens vanaf uw apparaat die, bijvoorbeeld, informatie kunnen geven over wifi-accesspoints in de nabijheid. We kunnen locatiegegevens gebruiken en opslaan om onze Diensten te verbeteren en op maat te maken. U kunt de locatiediensten voor uw mobiele apparaat te allen tijde in- of uitschakelen.

Doeleinden / Gebruik

Wij verzamelen en gebruiken de hiervoor vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze website en/of onze producten en diensten aan u te leveren;
 • om met u te communiceren over onze producten en diensten;
  • om het gebruik van onze website en/of onze producten en diensten mogelijk te maken ;
  • om ondersteuning te bieden wanneer u contact met ons opneemt;
  • om Gebruikerscontent op onze website te ontvangen en te publiceren;
 • om onze Diensten te beheren;
  • dit betekent dat wij onze producten en diensten monitoren door intern (statistische) analyses uit te voeren op alle verzamelde gegevens om gebruikersgedrag en trends te analyseren en te meten;
  • om het aantal Gebruikers te meten voor statistische doeleinden en om inzicht te krijgen in de diversiteit van alle Gebruikers wat betreft hun leeftijd, opleiding, interesses etc.;
  • om onze producten en diensten te onderhouden door onze producten en diensten veilig (om onze Gebruikers te beschermen) en operationeel te houden, met inbegrip van screening op phishing-activiteiten, spam en fraude;
 • om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen;
  • om (statistische) analyse uit te voeren op de verzamelde gegevens en metingen teneinde  functies/elementen te evalueren of nieuwe functies/elementen te ontwikkelen;
  • om u over onze producten en diensten te informeren, bijvoorbeeld door u op de hoogte te stellen van aankomende veranderingen of verbeteringen;
  • om klachten te behandelen en op te lossen die u zou kunnen hebben over het gebruik van onze website of onze producten en diensten, met inbegrip van alle aanverwante diensten in dit opzicht;
 • om marketing- en verkoopactiviteiten uit te voeren met betrekking tot (nieuwe) Diensten;
  • wij sturen u onze nieuwsbrieven/updates als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • om aan alle wettelijke eisen te voldoen;
  • om te reageren op juridische of wettelijke verzoeken;
  • om schade te voorkomen door mogelijk onwettige activiteiten op te sporen en in dit opzicht actie te ondernemen;
  • om onze Voorwaarden te handhaven .

Derden

We delen de hiervoor vermelde gegevens uitsluitend met, en maken deze uitsluitend bekend aan, derden zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

 • Wanneer wij ons bedienen van externe dienstverleners die ons helpen onze producten en diensten aan u te verlenen, delen wij uw gegevens en maken wij deze bekend, maar uitsluitend voor zover dit nodig is om de dienstverlener in staat te stellen zijn diensten voor ons te verrichten, zoals onder andere het verlenen van diensten als hosting-dienstverlener, mail-dienstverlener, tools voor het analyseren van internetverkeer.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens alleen delen en bekendmaken nadat wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen door een duidelijke, bevestigende handeling, of door de gegevens volledig te anonimiseren en dusdanig te aggregeren dat u of andere Gebruikers niet meer geïdentificeerd kunt of kunnen worden. 

Inzage / Correctie

U hebt het recht uw persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren en aan te passen. Wij reageren binnen 30 dagen en nadat wij uw identiteit geverifieerd hebben op verzoeken tot inzage, wijziging, correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard als noodzakelijk is om de doeleinden / het gebruik zoals bedoeld in artikel 2 te verwezenlijken. Dit betekent in het algemeen dat wij uw gegevens gedurende 5 jaar bewaren. 

Wij spannen ons in om te voldoen aan verzoeken tot vernietiging en verwijdering van persoonsgegevens, tenzij de gegevens op basis van wettelijke vereisten of doeleinden bewaard dienen te blijven.

Alle gegevens worden vernietigd/verwijderd overeenkomstig alle wettelijke eisen en onze Privacyverklaring.

Beveiliging

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende, technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen omvatten een passend niveau van bescherming, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Hoewel wij ons inspannen de gegevens te beveiligen, kunnen we niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang tot of gebruik van de gegevens door onbevoegden.

Wij adviseren u te allen tijde (voorzorgs-)maatregelen te treffen om uw eigen gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden regelmatig te wijzigen en kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.  

Cookies / Analytics / Sociale media

 • Cookies zijn gegevenspakketjes die wij voor registratiedoeleinden via uw internetbrowser op uw apparaat plaatsen. Het is mogelijk dat soortgelijke technologieën, zoals ‘web beacons’, worden gebruikt om geaggregeerde website-bezoekgegevens te verzamelen.
 • Cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden verstrekt door Partners of door externe dienstverleners en kunnen het verzamelen en tracken van bepaalde gegevens en informatie met betrekking tot de kenmerken en activiteiten van bezoekers op onze website omvatten. Wij kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens, aan bepaalde van deze Partners of aan externe dienstverleners bekendmaken teneinde deze diensten te verkrijgen.
 • Een van deze dienstverleners is Google Analytics. Meer informatie over hoe Google Analytics uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt is op hun website te vinden.
 • Onze website en/of onze producten en diensten kunnen sociale media-functies of widgets bevatten, zoals de Vind ik leuk-knop op Facebook. Door het gebruik van deze functies kunnen deze externe dienstverleners mogelijk uw IP-adres achterhalen, detecteren welke pagina u bezoekt op onze website, en een cookie instellen om te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Op uw interactie met deze functies is het privacybeleid van de derde die ze levert van toepassing.
 • Via uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen alle cookies of alleen bepaalde soorten cookies te wissen en blokkeren. Als u er echter voor kiest om cookies te blokkeren of wissen, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van onze website en/of onze producten en diensten.

Leeftijd

Door gebruik te maken van onze producten en diensten en/of onze website bevestigt Gebruiker 18 (achtien) jaar of ouder te zijn. Indien Gebruiker jonger is dan 18, dient Gebruiker in dit opzicht toestemming te hebben van zijn/haar ouders of voogd. Gebruiker verklaart 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van zijn/haar ouders of voogd te hebben voor het gebruik van onze producten en diensten en/of onze website.

Scroll to Top
Deze website gebruikt functionele en analytics cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door verder te gaan, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Privacy beleid